ОбратноНовини и събития
Подмярка 4.2

Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Изисквания към кандидатите


1. Земеделски производители (ЕТ и Юридически лица), регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи на производители;

2. Предприятия /ЕТ и Юридически лица/;

3. Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро-, малко, средно или голямо предприятие и да са регистрирани по Търговски закон или Закона за кооперациите, а ако кандидата е регистриран Земеделски производител по законовия ред, трябва да докаже минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро.

 

Допустими разходи:


1. Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

2. Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производство и маркетинга;

3. Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствени процес и маркетинга;

4. Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замърсяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;

5. Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

6. Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

7. Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;

8. Инвестиции свързани за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения;

9. Изграждане/ модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, включително и чрез финансов лизинг;

10. Закупуване на земя за изграждане на недвижими активи, свързани с производствена дейност;

11. Разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

 

Финансови условия


Финансовата помощ за микро-, малко или средни предприятия е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Финансовата помощ за големи предприятия(с персонал над 250 души) е в размер на 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 2 000 000 евро.

 

При заявен интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас в най-кратки срокове!