ОбратноНовини и събития
Процедура

Процедура "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ"

Здравейте, приятели!

 

Предстои отварянето на процедура BG16RFOP002-3.002 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ", като основната цел е фокусирана върху намаляване на енергийната интензивност, чрез подкрепа на големи предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност. 

 

I. Допустими кандидати

1. Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите;

2. Броят на персонала да бъде над 250 човека;

3. Да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014, 2015г.)

4. Дейността, за която се кандидатства следва да попада в един от следните сектори:

- Сектор B "Добивна промишленост"

- Сектор С "Преработваща промишленост"

- Сектор D "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива"

- Сектор E "Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване"

- Сектор F "Строителство"

 

II. Финансовата подкрепа по настоящата процедура ще бъде предназначена за изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, включително:

1. Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт ISO 50001 (Energy management Systems)

2. Извършване на строително монтажни работи, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващият обект.

3. Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

4. Придобиване на Дълготрайни материални активи (машини, оборудване и др.) и Дълготрайни нематериални активи (софтуер и др.), които допринасят за подобряването на енергийната ефективност на приедприятията.

 

III. Mинимален размер на помощта: 500 000лв.

Максимален размер на помощта е 2 500 000лв.

 

 

При заявен интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас в най-кратки срокове!